Bản quyền DMCA

Chính sách DMCA

APKTODO tuân thủ Đạo luật Bản quyền Thiên niên kỷ Kỹ thuật số (DMCA) của Hoa Kỳ. Nếu bạn tin rằng bất kỳ nội dung nào trên trang web APKTODO vi phạm bản quyền của bạn, vui lòng thông báo cho chúng tôi bằng cách gửi thông báo vi phạm bản quyền theo quy định dưới đây.

Cách nộp thông báo vi phạm bản quyền

Để nộp thông báo vi phạm bản quyền, bạn cần cung cấp cho chúng tôi thông tin sau:

 • Thông tin nhận dạng của bạn: Tên đầy đủ, địa chỉ email, số điện thoại (tùy chọn) và địa chỉ bưu điện của bạn.
 • Thông tin về tác phẩm có bản quyền bị vi phạm: Mô tả chi tiết tác phẩm có bản quyền bị vi phạm, bao gồm tên tác phẩm, tác giả, năm xuất bản và bất kỳ thông tin nhận dạng nào khác.
 • Thông tin về nội dung vi phạm trên APKTODO: Cung cấp URL liên kết đến nội dung vi phạm trên trang web APKTODO.
 • Tuyên bố về tính chính xác: Bạn phải tuyên bố rằng bạn có thiện chí tin rằng việc sử dụng tác phẩm có bản quyền trên trang web APKTODO là không được phép bởi chủ sở hữu bản quyền, đại diện của chủ sở hữu bản quyền hoặc luật pháp.
 • Ký tên: Bạn phải ký tên (được đánh máy) vào thông báo vi phạm bản quyền.

Gửi thông báo vi phạm bản quyền

Bạn có thể gửi thông báo vi phạm bản quyền bằng email đến địa chỉ sau: apktodome@gmail.com.

Quy trình xử lý thông báo vi phạm bản quyền

Sau khi nhận được thông báo vi phạm bản quyền, APKTODO sẽ:

 • Xem xét thông tin trong thông báo và xác định xem có đủ bằng chứng để chứng minh vi phạm bản quyền hay không.
 • Nếu APKTODO xác định rằng có vi phạm bản quyền, chúng tôi sẽ xóa nội dung vi phạm khỏi trang web.
 • APKTODO sẽ thông báo cho bạn về kết quả xử lý thông báo vi phạm bản quyền.

Lưu ý

 • Việc gửi thông báo vi phạm bản quyền sai có thể dẫn đến hậu quả pháp lý.
 • APKTODO có quyền từ chối xử lý thông báo vi phạm bản quyền nếu thông tin không đầy đủ hoặc không chính xác.
 • APKTODO có quyền thay đổi Chính sách DMCA này bất cứ lúc nào.

Cảm ơn bạn đã sử dụng APKTODO!